military grid reference system
არსებითი სახელი
/͵mɪlətrɪgrɪdʹrɛfrəns͵sɪstəm/

კოორდინატთა სამხედრო სისტემა (ნატოს მიერ ხმარებული გეოგრაფიულ კოორდინატთა სტანდარტული სისტემა; აბრევ. MGRS).