national logistic support
არსებითი სახელი
/͵næʃnəlləʹdʒɪstɪksə͵pɔ:t/

სახელმწიფოს ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების ზურგის უზრუნველყოფა).