neutralize
ზმნა
/ʹnju:trəlaɪz/

1. არტ. განეიტრალება; to neutralize opposition წინააღმდეგობის განეიტრალება;

2. სპეც. განეიტრალება (˂გა˃ანეიტრალებს), ნეიტრალიზება; გაუვნებლება, უვნებელყოფა; დეზაქტივირება;

3. ნეიტრალურად გამოცხადება (˂გამო˃აცხადებს), ნეიტრალიტეტის მინიჭება; ნეიტრალიზება (სახელმწიფოსი, ტერიტორიისა და ა.შ.).