non-explosive reactive armour
არსებითი სახელი
/͵nɒnɪk͵spləʊsɪvrɪʹæktɪv͵ɑ:mə(r)/

პასიურ-რეაქტიული ჯავშანი (ჯავშნის ფურცლებს შორის არაფეთქებადი ნივთიერების ფენით — დინამიკური ჯავშნის სახეობა; აბრევ. NxRA).