nuclear, biological and chemical monitoring
არსებითი სახელი
/ʹnju:klɪəbaɪəʹlɒdʒɪklənʹkɛmɪkl͵mɒnɪtərɪŋ/

ბირთვული, ბიოლოგიური და ქიმიური მდგომარეობის კონტროლი (აგრ. NBC monitoring).