obey
ზმნა
/əʹbeɪ/

დამორჩილება (˂და˃ემორჩილება); ბრძანების, განკარგულების და ა.შ. შესრულება; to obey orders ბრძანებებს დამორჩილება, ბრძანებების შესრულება.