overseas II
ზმნიზედა
/͵əʊvəʹsi:z/

ზღვის / ოკეანის იქით; საზღვარგარეთ; he was posted overseas სამუშაოდ, სამსახურის გასავლელად და ა.შ. საზღვარგარეთ გაგზავნეს (ზღვის ან ოკეანის მიღმა მდებარე ქვეყანაში).