safe haven
არსებითი სახელი
/͵seɪfʹheɪvn/

უსაფრთხოების ზონა; დაცული ზონა, რომელსაც ეთნიკური და სხვ. კონფლიქტების მსხვერპლნი აფარებენ თავს (სამშვიდობო ოპერაციების დროს).