screen I
არსებითი სახელი
/skri:n/

1. დაცვა, დამცველი რაზმი / შენაერთი (ძირითადი შენაერთის დასაცავად გამოყოფილი ჯარების, საფრენი აპარატების ან გემების შენაერთი);

2. სადაზვერვო რაზმი (რომლის ძირითად ამოცანასაც დასაცავი შენაერთის უსაფრთხოებისა და ადრეული შეტყობინების უზრუნველყოფა შეადგენს);

3. შენიღბვა; დამცავი ეკრანი (სათვალთვალო ხელსაწყოთა გამოსხივებისთვის და მისთ. შეუღწევი); ფარდა [იხ. აგრ. smoke screen];

4. სპეც. ეკრანი.