survivability operations
არსებითი სახელი
/sə͵vaɪvə͵bɪlətɪɒpəʹreɪʃnz/

pl ბრძოლისუნარიანობის შენარჩუნებისა და გამძლეობის გაზრდის მოქმედებები / ზომები (თავდაცვითი ნაგებობების აგება, სანგრების გათხრა, შენიღბვა, თვალთვალის საწინააღმდეგო ზომების მიღება და მისთ. მოწინააღმდეგის შეიარაღების სისტემების ეფექტიანობის შესამცირებლად).