sustainability
არსებითი სახელი
/sə͵steɪnəʹbɪlətɪ/

საბრძოლო მდგრადობა; ბრძოლისუნარიანობა, ბრძოლისუნარიანობის შენარჩუნების უნარი; ხანგრძლივ მოქმედებათა წარმოების უნარი.