sweep I
არსებითი სახელი
/swi:p/

1. ძებნა, ძიება; დაზვერვის წარმოება; ადგილის, შენობის ˂გა˃ჩხრეკა; on sweep for targets მიზნების ძიებაში;

2. ტრალვა, ამოტრალვა / ტრალით ამოკრეფა (ნაღმებისა).