sweep II
ზმნა
/swi:p/

(swept [swɛpt])

1. ძებნა (ეძებს), ძიება; დაზვერვის წარმოება; ადგილის, შენობის ˂გა˃ჩხრეკა; to sweep the sea ზღვაში დაზვერვის წარმოება; they swept the room for bugs მოსასმენი მოწყობილობების საპოვნელად ოთახი გაჩხრიკეს;

2. ტრალვა (ტრალავს), ამოტრალვა, ტრალით ამოკრეფა (ნაღმებისა); the channel has been swept for mines არხში ნაღმების ტრალვა მოახდინეს.