tactical recovery of aircraft and personnel
არსებითი სახელი
/͵tæktɪklrɪʹkʌvərɪəv͵ɛəkrɑ:ftən͵pɜ:səʹnɛl/

სამაშველო ოპერაცია მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე ჩამოგდებული ან ჩამოვარდნილი საფრენი აპარატისა და მისი ეკიპაჟის დაბრუნების / გადარჩენის მიზნით (აბრევ. TRAP).