underground
არსებითი სახელი
/ʹʌndəgraʊnd/

იატაკქვეშეთი; იატაკქვეშა / არალეგალური ჯგუფი ან მოძრაობა; the commandos were working with the local underground კომანდოს მებრძოლები ადგილობრივ იატაკქვეშეთთან / იატაკქვეშა ჯგუფებთან მუშაობდნენ.